برنامه نویسی

آشنایی با Htaccess

آشنایی با Htaccess

تعیین فایل index پیش فرض : مختص سازی صفحات خطا : ErrorDocument 403 /erropage/403.html ErrorDocument 404 /erropage/404.html ErrorDocument 500 /erropage/500.html پوشه ای با نام erropage

ادامه مطلب