طراحی فروشگاه اینترنتی

آشنایی با Htaccess

pattern

آشنایی با Htaccess

تعیین فایل index پیش فرض :

DirectoryIndex home.html

مختص سازی صفحات خطا :

ErrorDocument 403 /erropage/403.html
ErrorDocument 404 /erropage/404.html
ErrorDocument 500 /erropage/500.html

• پوشه ای با نام erropage در شاخه public_html ایجاد شده و فایل 404.html که به صورت دلخواه شخصی سازی شده است در این پوشه قرار داده شود.

قطع دسترسی آدرس آی پی:

order allow,deny
deny from 1.1.1.1
allow from all

محدود کردن مشاهده صفحات به آی پی خاص :
( مثال : بخش مدیریت )

order deny,allow
deny from all
allow from 1.1.1.1

فعال شدن نمایش فایل ها در آدرس های بدون ایندکس :

Options +Indexes

و غیر فعال سازی :

Options -Indexes

فعال سازی قابلیت hot link protection جهت جلوگیری از مصرف غیر مجاز پهنای باند وب سایت به دنبال نمایش تصاویر بارگذاری شده در فضای میزبانی در وب سایت های دیگر

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?domain.ir [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ http://www.balvin.ir/blocked-warning.jpg [NC,R,L]

• Domain.ir : نام دامنه وب سایت شما
• (jpg|jpeg|png|gif)فرمت فایل های محدود شده
http://www.balvin.ir/blocked-warning.jpg آدرس تصویر حاوی پیام خطا و هشدار استفاده غیرمجاز از تصاویر .